فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Pale

peɪl peɪl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  paled
 • شکل سوم:

  paled
 • سوم شخص مفرد:

  pales
 • وجه وصفی حال:

  paling
 • شکل جمع:

  pales
 • صفت تفضیلی:

  paler
 • صفت عالی:

  palest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  کم‌رنگ، رنگ‌پریده، رنگ‌رفته، بی‌نور
  • - a pale face
  • - چهره‌ی رنگ‌پریده
  • - She was pale with rage.
  • - از شدت خشم رنگ خود را باخته بود.
  • - to become pale
  • - رنگ باختن، رنگ پریده شدن
  • - a pale sun shining through the fog
  • - خورشید کم‌نوری که از میان مه می‌تابد
  • - a pale imitation of his father
  • - تقلیدی بی‌رمق از پدرش
  • - pale white
  • - ویر، سپید مایل به زرد
  • - pale green
  • - سبز مات
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  نرده، حصار دفاعی، دفاع، ناحیه محصور، قلمرو
  • - This is beyond the pale of your responsibilities.
  • - این از حدود مسئولیت‌های شما خارج است.
 • verb - transitive
  در میان نرده محصور کردن، احاطه کردن، میله‌دار کردن
 • verb - intransitive
  رنگ پریده شدن، رنگ رفتن
  • - Upon seeing the horse's corpse she paled.
  • - با دیدن جسد اسب رنگش پرید.
  • - Her beauty pales beside her daughter's.
  • - زیبایی دخترش زیبایی او را از جلوه می‌اندازد.
  • - Our other problems pale before this tragedy.
  • - سایر مسائل ما در مقایسه با این فاجعه هیچ است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pale

 1. adjective light in color or effect
  Synonyms: anemic, ashen, ashy, blanched, bleached, bloodless, cadaverous, colorless, deathlike, dim, doughy, dull, faded, faint, feeble, ghastly, gray, haggard, inadequate, ineffective, ineffectual, insubstantial, livid, lurid, pallid, pasty, poor, sallow, sick, sickly, spectral, thin, unsubstantial, wan, washed-out, waxen, waxlike, weak, white, whitish
  Antonyms: bright, colorful, glowing, radiant
 2. verb become, make lighter or weakened
  Synonyms: blanch, decrease, dim, diminish, dull, fade, faint, go white, grow dull, lessen, lose color, lose luster, muddy, tarnish, whiten
  Antonyms: brighten, darken, glow, radiate

ارجاع به لغت pale

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pale» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pale

لغات نزدیک pale

پیشنهاد بهبود معانی