با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dim

dɪm dɪm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dimmed
 • شکل سوم:

  dimmed
 • سوم شخص مفرد:

  dims
 • وجه وصفی حال:

  dimming
 • صفت تفضیلی:

  dimmer
 • صفت عالی:

  dimmest
 • adjective adverb
  کم‌نور، تاریک، تار، مبهم
 • adjective adverb
  تیره کردن
  • - The moon is dim on dusty nights.
  • - در شب‌های غبارآلود ماه کم نور است.
  • - I couldn't tell her face in the early morning dimness.
  • - در نور کم پگاه چهره‌ی او را تشخیص نمی‌دادم.
  • - I have dim memories of my early childhood.
  • - من از اوایل کودکی خود خاطرات مبهمی دارم.
  • - a dim hope that perhaps he may be cured too
  • - روزنه‌ی امیدی که شاید او نیز شفا یابد
  • - Old age has dimmed his eyes.
  • - پیری چشم‌های او را کم نور کرده است.
  • - a dim eyesight
  • - کم‌سویی چشم
  • - Intellectually he is a bit dim.
  • - او از نظر عقلی کمی کند است.
  • - dim prospects
  • - آینده‌ی تاریک
  • - When you see other cars, dim your lights.
  • - وقتی ماشین‌های دیگر را می‌بینی با نور پایین حرکت کن.
  • - In town drive with your dim lights.
  • - در شهر با نور پایین حرکت کن.
  • - The moon dims the stars.
  • - ماه ستارگان را کم نور می‌نمایاند.
  • - Shakespeare's genius dims the lustre of other writers.
  • - نبوغ شکسپیر درخشندگی نویسندگان دیگر را تار می‌نمایاند.
  • - In the dim and distant past, my father made a short trip to this town.
  • - مدتها پیش پدرم به این شهر سفر کوتاهی کرد.
  • - I take a dim view of those who want to impose their views on others.
  • - من به کسانی که می‌خواهند عقاید خود را به دیگران تحمیل کنند با بدبینی می‌نگرم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dim

 1. adjective darkish
  Synonyms: blah, bleary, blurred, caliginous, cloudy, dark, dingy, dreary, dull, dusk, dusky, faded, faint, flat, fuzzy, gloomy, gray, ill-defined, indistinct, lackluster, lightless, mat, monotone, monotonous, murky, muted, obscured, opaque, overcast, pale, poorly lit, shadowy, sullied, tarnished, tenebrous, unclear, unilluminated, vague, weak
  Antonyms: bright, brilliant, clear, distinct, light
 2. adjective unfavorable with regard to opinion
  Synonyms: depressing, disapproving, discouraging, gloomy, skeptical, somber, suspicious, unpromising
  Antonyms: favorable, good
 3. adjective not very intelligent
  Synonyms: boorish, dense, dim-witted, doltish, dull, dumb, oafish, obtuse, slow, slow on uptake, stupid, thick, weak-minded
  Antonyms: bright, intelligent, smart
 4. verb darken; obscure
  Synonyms: becloud, bedim, befog, blear, blur, cloud, dull, eclipse, fade, fog, haze, lower, muddy, obfuscate, pale, tarnish, turn down
  Antonyms: brighten, lighten

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت dim

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dim» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dim

لغات نزدیک dim

پیشنهاد و بهبود معانی