با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lower

ˈloʊər ˈloʊər ˈləʊə ˈləʊə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lowered
 • شکل سوم:

  lowered
 • سوم شخص مفرد:

  lowers
 • وجه وصفی حال:

  lowering
 • صفت عالی:

  lowest
 • noun verb - transitive verb - intransitive adjective
  پایین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست‌تر، پایین‌تر
 • noun verb - transitive verb - intransitive adjective
  اخم، عبوس، ترش‌رویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  • - lower ranks
  • - رتبه‌های پایین‌تر
  • - a lower boiling point
  • - نقطه‌ی جوش پایین‌تر
  • - a lower estimate
  • - برآورد کمتر
  • - lower costs
  • - هزینه‌های کمتر
  • - lower prices
  • - قیمتهای نازل‌تر
  • - lower temperatures
  • - دماهای پایین‌تر
  • - the lower animals
  • - جانوران آغازین‌تر
  • - lower organisms
  • - سازواره‌های آغازین‌تر
  • - the lower Nile
  • - نیل سفلی
  • - the lower divisions
  • - بخش‌های فروتر
  • - They lowered their prices.
  • - قیمت‌های خود را پایین آوردند.
  • - They lowered their heads in prayer.
  • - سرهای خود را به‌ حالت دعا فرود آوردند.
  • - I lowered the window.
  • - پنجره را پایین کشیدم.
  • - to lower the sails
  • - بادبانها را پایین آوردن
  • - to lower the ceiling
  • - ارتفاع سقف را کم کردن
  • - Hunger lowered their resistance.
  • - گرسنگی مقاومت آن‌ها را کاست.
  • - They will have to lower their demands.
  • - آن‌ها مجبور خواهند بود از خواسته‌های خود بکاهند.
  • - He lowered himself by accepting a bribe.
  • - او با گرفتن رشوه خودش را کوچک کرد.
  • - Please lower your voice.
  • - لطفاً آهسته صحبت کنید.
  • - He kept lowering at the children.
  • - مرتباً به بچه‌ها اخم و تخم می‌کرد.
  • - the lowering sky
  • - آسمان تیره و تار
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lower

 1. adjective under, inferior
  Synonyms: bush-league, curtailed, decreased, diminished, junior, lessened, lesser, low, lower rung, minor, nether, pared down, reduced, secondary, second-class, second-fiddle, second-string, smaller, subjacent, subordinate, under
  Antonyms: higher, important, superior
 2. verb let down; fall
  Synonyms: bring low, cast down, couch, demit, depress, descend, detrude, droop, drop, ground, let down, make lower, push down, reduce, set down, sink, submerge, take down
  Antonyms: elevate, increase, raise
 3. verb reduce, minimize
  Synonyms: abate, clip, curtail, cut, cut back, cut down, decrease, decry, de-escalate, deflate, demote, depreciate, devaluate, devalue, diminish, downgrade, downsize, lessen, mark down, moderate, pare, prune, roll back, scale down, shave, slash, soften, tone down, undervalue, write off
  Antonyms: elevate, heighten, increase, rise
 4. verb belittle, disgrace
  Synonyms: abase, bemean, cast down, condescend, debase, degrade, deign, demean, depress, devalue, downgrade, humble, humiliate, stoop
  Antonyms: compliment, laud, praise

لغات هم‌خانواده lower

 • noun
  low
 • adjective
  low, lower, lowly
 • verb - transitive
  lower
 • adverb
  low

ارجاع به لغت lower

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lower» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lower

لغات نزدیک lower

پیشنهاد بهبود معانی