با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Depreciate

dɪˈpriːʃieɪt dɪˈpriːʃieɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  depreciated
 • شکل سوم:

  depreciated
 • سوم شخص مفرد:

  depreciates
 • وجه وصفی حال:

  depreciating
 • verb - transitive
  اقتصاد کم‌بها کردن، نابود کردن
  • - Some cars depreciate quickly.
  • - برخی اتومبیل‌ها زود از ارزش می‌افتند.
  • - a depreciating currency
  • - پولی که ارزش آن در حال نزول است
  • - The price of gold has depreciated.
  • - قیمت طلا پایین رفته است.
  • - depreciated
  • - مستهلک‌شده
  • - Sultan Mahmood began depreciating Ferdowsi's work.
  • - سلطان محمود شروع به ناچیز شمردن کار فردوسی کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد depreciate

 1. verb devalue, lose value
  Synonyms: abate, cheapen, decay, decrease, decry, deflate, depress, deteriorate, devalorize, diminish, downgrade, drop, dwindle, erode, fall, lessen, lower, mark down, reduce, soften, underrate, undervalue, worsen, write down, write off
  Antonyms: gain value, increase, overrate, raise, rate
 2. verb belittle, ridicule
  Synonyms: abuse, asperse, attack, calumniate, censure, clamor against, condemn, contemn, decry, defame, denigrate, denounce, deprecate, deride, derogate, detract, discount, discountenance, discredit, disgrace, disparage, dispraise, fault, find fault with, humble, knock, look down on, lower, malign, minimize, put down, rap, revile, roast, run down, scoff at, scorn, slam, slander, slight, slur, smear, sneer at, spurn, take down a peg, traduce, underestimate, underrate, undervalue, vilify
  Antonyms: approve, commend, compliment, exalt, laud, praise, recommend

ارجاع به لغت depreciate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «depreciate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/depreciate

لغات نزدیک depreciate

پیشنهاد و بهبود معانی