با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Decay

dɪˈkeɪ dɪˈkeɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  decayed
 • شکل سوم:

  decayed
 • سوم شخص مفرد:

  decays
 • وجه وصفی حال:

  decaying
 • noun verb - intransitive adverb
  پوسیدگی، فساد، زوال، خرابی، فروریختگی، پوسیدن، فاسدشدن، فروریختن، نابود شدن، تباهی
 • noun verb - intransitive adverb
  محو شدن، تباه شدن
  • - the smell of decaying meat
  • - بوی گوشت درحال فساد
  • - This kind of wood decays fast.
  • - این نوع چوب به‌سرعت می‌پوسد.
  • - immediately after death, the body begins to decay
  • - بلافاصله پس از مرگ، بدن شروع می‌کند به گندیدن
  • - Their civilization began to decay.
  • - تمدن آن‌ها رو به زوال نهاد.
  • - His teeth have begun to decay.
  • - دندان‌های او شروع به کرم خوردن کرده‌اند.
  • - tooth decay
  • - کرم‌خوردگی دندان، پوسیدگی دندان
  • - the decay of body tissues
  • - فساد بافت‌های بدن
  • - the decay of their political system
  • - نابودی نظام سیاسی آن‌ها
  • - Gradually the Roman Empire fell into decay.
  • - امپراطوری روم به‌تدریج دچار تباهی شد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد decay

 1. noun breaking down, collapse
  Synonyms: adulteration, atrophy, blight, caries, consumption, corrosion, crumbling, decadence, decline, decomposition, decrease, decrepitude, degeneracy, degeneration, depreciation, deterioration, dilapidation, disintegration, disrepair, dissolution, downfall, dying, extinction, fading, failing, gangrene, impairment, mortification, perishing, putrefaction, putrescence, putridity, putridness, rot, rotting, ruin, ruination, rust, senescence, spoilage, spoilation, wasting, wasting away, withering
  Antonyms: development, flourish, germination, growth, improvement, ripening, strength, strengthening
 2. verb deteriorate, crumble
  Synonyms: atrophy, become contaminated, be impaired, blight, break up, collapse, corrode, curdle, decline, decompose, defile, degenerate, depreciate, discolor, disintegrate, dissolve, dry-rot, dwindle, fade, fail, get worse, go bad, go to seed, go to the dogs, hit rock bottom, hit the skids, lessen, mildew, mold, molder, mortify, pejorate, perish, pollute, putrefy, putresce, reach depths, rot, sap, shrivel, sicken, sink, slump, spoil, suppurate, turn, wane, waste away, weaken, wear away, wither
  Antonyms: build, develop, flourish, germinate, grow, improve, ripen, strengthen

Collocations

 • fall into decay

  دست‌خوش تباهی شدن، به زوال گرویدن

ارجاع به لغت decay

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «decay» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/decay

لغات نزدیک decay

پیشنهاد و بهبود معانی