ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cloud

klaʊd klaʊd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clouded
 • شکل سوم:

  clouded
 • سوم شخص مفرد:

  clouds
 • وجه وصفی حال:

  clouding
 • شکل جمع:

  clouds

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable A2
  آب و هوا ابر
  • - A large cloud covered the sun.
  • - ابر بزرگی خورشید را پوشانید.
  • - a cloud of fear and suspicion
  • - ابری از وحشت و سوء ظن
 • noun countable
  تاری، کدری
 • noun countable
  (در سنگ مرمر و چوب و غیره) رگه، تیرگی
 • noun countable
  توده ی دود یا بخار یا گرد و خاک و غیره، دم، دمه
  • - A cloud of dust rose behind the truck.
  • - توده‌ای از گرد و خاک پشت سر کامیون به هوا برخاست.
 • noun countable
  انبوه، انبوهه، خیل
  • - a cloud of black locusts
  • - انبوهی از ملخ‌های سیاه
 • verb - intransitive
  آب و هوا ابری شدن
  • - to cloud over before a rain
  • - ابری شدن (آسمان) قبل از باران
 • verb - intransitive
  دلگیر شدن، دلواپس شدن
 • verb - intransitive
  مبهم شدن
  • - His explanations further clouded the issue.
  • - توضیحات او قضیه را مبهم‌تر کرد.
 • verb - intransitive
  کدر شدن، مات شدن
 • verb - transitive
  کدر کردن، مات کردن
  • - His cold breath clouded the mirror.
  • - نفس سرد او آینه را کدر کرد.
  • - Mud has clouded the lake's water.
  • - گل، آب دریاچه را تیره کرده است.
 • verb - transitive
  جلوی چیزی را گرفتن( قضاوت، حافظه و...)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cloud

 1. noun mass of water particles in air
  Synonyms: billow, brume, darkness, dimness, film, fog, fogginess, frost, gloom, haze, haziness, mare’s tail, mist, murk, nebula, nebulosity, obscurity, ol’ buttermilk sky, overcast, pea soup, pother, puff, rack, scud, sheep, smog, smoke, smother, steam, thunderhead, vapor, veil, woolpack
 2. noun crowd
  Synonyms: army, dense mass, flock, horde, host, legion, multitude, rout, scores, shower, swarm, throng
 3. verb become foggy or obscured
  Synonyms: adumbrate, becloud, befog, blur, darken, dim, eclipse, envelop, fog, gloom, mist, obfuscate, overcast, overshadow, shade, shadow, veil
  Antonyms: clear, unfog, unveil
 4. verb confuse
  Synonyms: addle, becloud, befuddle, disorient, distort, distract, impair, muddle, muddy, obscure, perplex, puzzle
  Antonyms: clear up, explain, explicate

Idioms

 • have one's head in the clouds

  (عامیانه - تداعی منفی) الکی‌خوش، (به‌طور غیرواقع‌بینانه) سرگرم اندیشه‌ها یا امیال خود

 • in the clouds

  1- فرازین، توی ابرها 2- غیر‌عملی، تخیلی 3- در خواب و خیال

 • on cloud nine

  خوشحال، در آسمان هفتم

 • under a cloud

  1- مورد سوء ظن، مورد اتهام 2- (از نظر فکری یا روانی) در وضع بد

ارجاع به لغت cloud

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cloud» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cloud

لغات نزدیک cloud

پیشنهاد بهبود معانی