Pull Out All (the) Stops

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    از هیچ اقدامی فروگذار نکردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pull out all (the) stops

پیشنهاد و بهبود معانی