با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Leg

leɡ leɡ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  legs
 • countable noun
  کالبدشناسی پا (از زانو تا مچ)، لنگ، ران
  • - Humans have two and horses have four legs.
  • - انسان دو پا و اسب چهار پا دارد.
  • - A leg bends at the knee.
  • - پا از زانو خم می‌شود.
  • - He stretched his leg and went to sleep.
  • - او لنگ خود را دراز کرد و به‌ خواب رفت.
  • - He has such long legs!
  • - عجب لنگ‌های درازی دارد!
  • - leg armor
  • - زره پا، رانین
  • - a leg of lamb
  • - یک ران گوسفند
  • - chicken leg
  • - ران مرغ
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  پاچه (شلوار)
  • - He noticed a tear in the leg of his jeans.
  • - متوجه پارگی در پاچه‌ی شلوار جینش شد.
  • - The leg of his jeans was ripped at the knee.
  • - پاچه‌ی شلوار جینش از زانو پاره شده بود.
 • countable noun
  پایه، رکن
  • - One of the legs of the table is broken.
  • - یکی از پایه‌های میز شکسته است.
  • - the legs of the chair
  • - پایه‌های صندلی
  • - One of the legs upholding the international balance of power.
  • - یکی از ارکانی که توازن قوای بین‌المللی را حفظ می‌کند.
 • countable noun
  مرحله، دور، بخش، قسمت (سفر و مسابقه و غیره)
  • - on the first leg of her trip around the world
  • - در مرحله‌ی اول سفر او به دور دنیا
  • - She swam her leg of the relay in 52 seconds.
  • - او در مسابقه‌ی امدادی قسمت خود را در 52 ثانیه شنا کرد.
  • - Russian communism was on its last legs.
  • - کمونیسم روسی مراحل و روزهای آخر خود را می‌گذراند.
 • informal verb - intransitive
  راه رفتن، پا زدن (به‌ویژه دویدن)
  • - He too legged after the thief.
  • - او هم به دنبال دزد دوید.
  • - We used to leg it to school every day.
  • - هر روز پیاده به مدرسه می‌رفتیم.
 • abbreviation
  حقوق (legal) حقوقی، قانونی
  • - leg advice
  • - مشاوره‌ی حقوقی
  • - leg action
  • - اقدام قانونی
  • - The leg department approved the merger deal.
  • - دپارتمان حقوقی قرارداد ادغام را تایید کرد.
 • abbreviation
  موسیقی (legato) پیوسته
  • - She sang the melody leg.
  • - او ملودی را به‌طور پیوسته خواند.
  • - The pianist played the piece leg.
  • - پیانیست این قطعه را پیوسته خواند.
 • abbreviation
  (legislature) و (legislative) قوه‌ی مقننه، مربوط به قوه‌ی مقننه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد leg

 1. noun appendage used for support
  Synonyms: brace, column, lap, limb, member, part, pile, pole, portion, post, prop, section, segment, shank, stage, stake, stilt, stretch, stump, support, upright

Collocations

Idioms

 • gain a leg (on)

  یک مرحله جلو زدن (از)

 • get up on one's hind legs

  (عامیانه) پرخاشگری کردن، براق شدن

 • give a leg up

  (عامیانه) 1- (در سوار شدن بر اسب کسی را) کمک کردن 2- فرجه دادن، (در پیشرفت و غیره) یاری دادن

 • leg it

  (عامیانه) راه رفتن، شلنگ انداختن، دویدن

 • make a leg

  (با خم کردن زانو) تعظیم کردن

 • not have a leg to stand on

  (عامیانه) دلیل و بهانه و مدرک یا شاهدی نداشتن، اصلاً حق یا شایستگی نداشتن

 • on one's (or its) last legs

  در روزها یا مراحل آخر

 • pull someone's leg

  کسی را دست انداختن یا مورد شوخی و گول‌زنی قرار دادن

 • shake a leg

  (عامیانه) 1- شتاب کردن، عجله کردن

  2- رقصیدن، پایکوبی کردن

  رقصیدن، پایکوبی

 • stretch one's legs

  قدم زدن (به‌ویژه پس از مدت‌ها بی‌تحرکی)، راه رفتن

 • take to one's legs

  (عامیانه) فرار کردن، به چاک زدن، فلنگ را بستن

 • talk someone's ear(or arm or leg) off

  (عامیانه) با پرحرفی گوش کسی را کر کردن

 • show a leg

  (انگلیسی - عامیانه) از بستر خواب برخاستن

ارجاع به لغت leg

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «leg» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/leg

لغات نزدیک leg

پیشنهاد و بهبود معانی