معنی قبول

  • ghabool
  • acceptance, admitting, agreement, consent, accepted

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary