چهارراه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تقاطع
 • فونتیک فارسی

  chaahaarraah
 • اسم
  cross, crossing, crossroads, intersection, a four-way intersection
  • - مغازه‌ی او در چهارراه چارینگ است.

  • - His shop is in Charring Cross.
  • - سر چهارراه ایستاده بودیم و نمی‌دانستیم باید از کدام مسیر برویم.

  • - We were standing at the crossroads, not sure which path to take.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چهارراه

لغات نزدیک چهارراه

پیشنهاد و بهبود معانی