«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Research معنی

 • American English phonetic: ˈriːsɝːtʃ
 • British English phonetic: rɪˈsɜːtʃ / / ˈriːsɜːtʃ
(Noun), (Verb - use participle), (Adverb)
 • پژوهش، جستجو، تجسس، تحقیق، تتبع، کاوش، پژوهیدن،پژوهش کردن
 • پژوهش، تحقیق، تتبع
  • - Mehri's research into the causes of miscarriage
  • - پژوهش‌های مهری درباره‌ی علل سقط جنین
  • - his research in chemistry
  • - پژوهش او در رشته‌ی شیمی
  • - they researched on the effects of cigarette smoking
  • - آنها روی اثرات استعمال سیگار تحقیق کردند.
  • - I am researching into Hammadani words
  • - دارم درباره‌ی واژه‌های همدانی پژوهش می‌کنم.
  • - a research grant
  • - کمک‌هزینه‌ی پژوهشی
  • - a research scientist
  • - دانشمند پژوهشگر
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator