Brilliantly معنی

 • Adverb
  به‌طور عالی، به‌طور برجسته
  • - The ploy worked brilliantly.
  • - این ترفند به‌طور عالی عمل کرد.
  • - The novel brilliantly captures the complex feel of modern life.
  • - این رمان به‌طور برجسته حس پیچیده‌ی زندگی مدرن را به ترسیم می‌کند.
 • Adverb
  به‌طور درخشان، بسیار درخشان، با درخشش مضاعف، با درخششی مثال‌زدنی
  • - The water of the stream sparkled brilliantly.
  • - آب نهر با درخششی مثال‌زدنی جاری بود.
  • - brilliantly colored bird feathers
  • - پرهای پرنده‌ با رنگ‌های بسیار درخشان
آخرین به‌روزرسانی:

مترادف و متضاد brilliantly

لغات نزدیک brilliantly