Lay (or Put) It On The Line معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    1- (پول) پرداختن، سلفیدن 2- رک و راست حرف زدن 3- (شهرت یا مقام و ... خود را برای کاری) به خطر انداختن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک lay (or put) it on the line