معنی راه

  • raah
  • way, road, path, route, channel, method, cause

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary