پرقدرت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • قدرتمند، نیرومند
 • فونتیک فارسی

  porghodrat
 • صفت
  strong, mighty, powerful, preeminent, potent, dominant, predominant, authoritative
  • - طوفان پرقدرت بسیاری از خانه‌ها را خراب کرد.

  • - The powerful storm destroyed many homes.
  • - او زن پرقدرتی است که از بیان افکارش ترسی ندارد.

  • - She is a strong woman who is not afraid to speak her mind.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پرقدرت

لغات نزدیک پرقدرت

پیشنهاد و بهبود معانی