پیامد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نتیجه، بازتاب، عاقبت
 • فونتیک فارسی

  payaamad
 • اسم
  consequence, outcome, aftermath, result, issue, fruition, end, upshot, corollary, outgrowth
  • - نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر، پیامد گریزناپذیر

  • - an inevitable result
  • - پیامد واکنشی تورم، کم شدن ارزش پول است.

  • - The reflex consequence of inflation is the lowering of monetary value.
 • مجازی byproduct, by-product, byproduct
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیامد

لغات نزدیک پیامد

پیشنهاد و بهبود معانی