کمیسیون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    komisiyo(oo)n
  • committee, commission
  • عامیانه rake-off
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کمیسیون

پیشنهاد و بهبود معانی