با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drip

drɪp drɪp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dripped
 • شکل سوم:

  dripped
 • سوم شخص مفرد:

  drips
 • وجه وصفی حال:

  dripping
 • شکل جمع:

  drips
 • verb - intransitive
  چکیدن، چکه کردن
  • - Water is dripping from the faucet.
  • - آب از شیر می‌چکد.
  • - The ceiling is dripping.
  • - سقف چکه می‌کند.
  • - The toast was dripping with butter.
  • - از نان برشته کره می‌چکید.
  • - She seemed to drip with false kindness.
  • - ظاهراً محبت دروغین از سر و رویش می‌بارید.
  • - I was dripping with sweat.
  • - خیس عرق بودم، عرق از من می‌چکید.
 • verb - transitive
  چکانیدن
  • - You can drip the paint directly onto the canvas.
  • - می‌توانی رنگ را مستقیماً روی بوم نقاشی بچکانی.
  • - Her hair was dripping water.
  • - آب از گیسوانش می‌چکید.
 • countable noun
  چکه
  • - The drip of water from the pipe awakened me.
  • - صدای چکه‌ی آب از لوله مرا بیدار کرد.
  • - the steady drip of water from the ceiling
  • - چکه‌ی دائم آب از سقف
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drip

 1. verb drop, trickle
  Synonyms: dribble, drizzle, exude, filter, plop, rain, splash, sprinkle, trill, weep
  Antonyms: pour

Collocations

ارجاع به لغت drip

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drip» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drip

لغات نزدیک drip

پیشنهاد و بهبود معانی