فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fresher

ˈfreʃər ˈfreʃər ˈfreʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت عالی:

  freshest

معنی

 • noun
  نوآموز دانشکده یا دانشگاه، دانشجوی نخستین سال دانشکده یا دانشگاه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fresher

 1. adjective Original and of a kind not seen before
  Synonyms: newer
  Antonyms: older
 2. adjective Improperly forward or bold
  Synonyms: wiser, smarter, saucier, sassier, greener, brassier, pushier, nervier, cheekier, brasher, bolder
  Antonyms: kinder, shyer, gentler, politer
 3. adjective Impudent
  Synonyms: saucier
 4. adjective Imparting vitality and energy
  Synonyms: sprier, brisker
 5. adjective Not soured or preserved
  Synonyms: sweeter, newer, cleaner, purer, livelier, safer, wiser, straighter, sassier, ruder, recenter, racier, hotter, cooler, more, healthier, greener, clearer, brisker, brighter, breezier, bolder
  Antonyms: staler, dirtier, saltier
 6. adjective Brisk; said of air or wind
  Synonyms: steadier, purer, cleaner, clearer, cooler
 7. adjective Unspoiled
  Synonyms: newer, purer, better
 8. adjective Free from impurities
  Synonyms: cleaner, sharper
 9. adjective Recently made, produced, or harvested
  Synonyms: greener, younger, later, recenter, rawer, newer
  Antonyms: staler, mustier, older
 10. adjective Unusual or different:
  Synonyms: newer
 11. noun A first-year undergraduate
  Synonyms: freshman

ارجاع به لغت fresher

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fresher» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fresher

لغات نزدیک fresher

پیشنهاد بهبود معانی