معنی جزئیات

  • joz'iy[y]aat
  • detail, breakdown, niceties, setup, specification

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator