معاون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نایب، مباشر
 • فونتیک فارسی

  mo'aaven
 • اسم
  second in command, deputy, assistant, right-hand man, surrogate, lieutenant, assistant director, adjutant, aid, aide
  • - معاونم کمکم کرد برنامه‌ی هفتگی‌ام را سازماندهی کنم.

  • - My assistant helped me organize my schedule for the week.
  • - معاون وزیر

  • - assistant to the minister
  • - معاون نخست‌وزیر

  • - a deputy prime minister
  • - معاون معتمد

  • - a reliable assistant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معاون

پیشنهاد و بهبود معانی