یار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • معشوق، محبوب
 • فونتیک فارسی

  yaar
 • اسم
  lover, mistress, sweetheart, beau, paramour, swain, wooer, suitor, amorist, ladylove
  • - یار خواننده او را ترک کرد

  • - the singer's lover left him
  • - مجنون در فراق یار ناله می‌کرد

  • - Majnoon was bemoaning the absence of his sweetheart
  • - یار بی‌وفا

  • - a inconstant lover
 • دوست، رفیق، همدم، همراه
 • فونتیک فارسی

  yaar
 • اسم
  friend, pal, companion, chum, crony
  • - او یار من است

  • - He is a pal of mine
  • - سگ یاری باوفا است

  • - A dog is a faithful companion
 • پیرو، مرید
 • فونتیک فارسی

  yaar
 • اسم
  follower, supporter, adherent, votary, , advocate, disciple, apologist
  • - او رهبر است نه یار

  • - She is a leader, not a follower
  • - یار باوفا

  • - loyal follwer
 • هم‌تیمی، همبازی
 • فونتیک فارسی

  yaar
 • اسم
  teammate, playmate
  • - یارگیری

  • - playmate choosing
  • - یارگیری کردن

  • - to select teammates
 • عامیانه sidekick, cobber

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یار