پست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    past
  • post, mail, post (of duty)
  • low, mean, humble, of inferior quality
  • آدم
  • wretch
  • low-lying
  • عامیانه chintzy, lowdown, lowlife, ropy, jerky, schlock
  • مجازی scum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پست

لغات نزدیک پست

پیشنهاد و بهبود معانی