ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crater

ˈkreɪt̬ər ˈkreɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cratered
 • شکل سوم:

  cratered
 • سوم شخص مفرد:

  craters
 • وجه وصفی حال:

  cratering
 • شکل جمع:

  craters

توضیحات

شکل نوشتاری دیگر این لغت در معنای آخر: krater

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  جغرافیا دهانه‌ (آتش‌فشان)
  • - The volcano's crater was smoking.
  • - دهانه‌ی آتش‌فشان در حال دود بیرون دادن بود.
  • - The crater of the volcano emitted steam and ash.
  • - از دهانه‌ی آتشفشان بخار و خاکستر بیرون می‌آمد.
 • noun
  چاله، بمب‌چاله (چاله‌ای در زمین در اثر انفجار بمب)
  • - The battlefield was full of bomb craters.
  • - رزمگاه پر از چاله‌های ناشی از بمب بود.
  • - Enemy bombardments had cratered the roads and made them impassable.
  • - بمباران‌های دشمن راه‌ها را پر از بمب‌چاله و غیرقابل عبور کرده بود.
 • noun
  فرورفتگی (ناشی از برخورد اجرام آسمانی)
  • - The crater left by the meteorite was huge and deep.
  • - فرورفتگی به‌جامانده از شهاب‌سنگ بزرگ و عمیق بود.
  • - The massive crater left by the meteorite impact was almost a mile wide.
  • - فرورفتگی عظیم به‌جامانده از برخورد شهاب‌سنگ تقریباً یک مایل عرض داشت.
 • verb - intransitive verb - transitive
  فرورفتگی ایجاد کردن، فرورفتگی ایجاد شدن
  • - The massive explosion cratered the side of the mountain.
  • - انفجار مهیب در کنار کوه فرورفتگی ایجاد کرد.
  • - The meteor cratered the ground with a loud bang.
  • - این شهاب‌واره با صدای بلند در زمین فرورفتگی ایجاد کرد.
 • verb - intransitive verb - transitive
  انگلیسی آمریکایی ریزش کردن، سقوط کردن، باعث ریزش ... شدن، باعث سقوط ... شدن (قیمت و غیره) (به‌طور ناگهانی)
  • - The stock market cratered after news of the company's bankruptcy.
  • - پس از انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی این شرکت، بازار سهام ریزش کرد.
  • - The price of oil cratered due to oversupply in the market.
  • - قیمت نفت به دلیل مازاد عرضه در بازار سقوط کرد.
  • - The economic crisis cratered the housing market
  • - بحران اقتصادی باعث ریزش بازار مسکن شد.
 • noun
  تورفتگی (در سطح رنگ‌شده)
  • - The artist carefully filled in each crater.
  • - هنرمند با دقت هر تورفتگی را پر کرد.
  • - I ran my fingers over the crater in the mural.
  • - انگشتانم را روی تورفتگی دیوارنما کشیدم.
 • noun
  نجوم جام (صورتی فلکی در نیمکره‌ی جنوبی آسمان بین دو صورت شجاع و سنبله) (با C بزرگ)
  • - I spotted the Crater constellation while stargazing last night.
  • - دیشب هنگام رصد ستاره‌ها صورت فلکی جام را دیدم.
  • - The Crater constellation is observed in the southern hemisphere.
  • - صورت فلکی جام در نیمکره‌ی جنوبی مشاهده می‌شود.
 • noun countable
  کراتر (نوعی جام در یونان باستان برای رقیق کردن شراب به وسیله‌ی آب)
  • - The archaeologists uncovered a crater buried in the ruins of the ancient city.
  • - باستان‌شناسان کراتری را کشف کردند که در خرابه‌های شهر باستانی مدفون شده بود.
  • - The host poured the wine into the crater.
  • - میزبان شراب را در کراتر ریخت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crater

 1. noun A bowl-shaped geological formation at the top of a volcano
  Synonyms: hole, cavity, pit, abyss, bowl, caldera, volcanic crater, depression, hollow, mouth, opening

ارجاع به لغت crater

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crater» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crater

لغات نزدیک crater

پیشنهاد بهبود معانی