Beneath

bɪˈniːθ bɪˈniːθ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • plural adverb preposition B2
  زیر، پایین، در زیر، از زیر، پایین تر از، روی خاک،کوچکتر، پست‌تر، زیرین، پایینی، پایین‌تر، تحتانی، زیر ‌نفوذ، زیر ‌فشار
  • - She concealed her money beneath the mattress.
  • - پول خود را زیر تشک پنهان کرد.
  • - Iraj was standing on the step beneath Mina.
  • - ایرج روی پله‌ی پایین‌تر از مینا ایستاده بود.
  • - The land that lay beneath the mountain was fertile.
  • - زمینی که در دامنه‌ی کوه قرار داشت حاصل‌خیز بود.
  • - She was standing directly beneath the painting.
  • - او درست زیر تابلو نقاشی ایستاده بود.
  • - beneath a blanket
  • - زیر پتو
  • - beneath a fresh layer of snow
  • - پوشیده از لایه‌ی تازه‌ای از برف
  • - Be kind to those beneath you.
  • - با زیردستان خود مهربان باش.
  • - Akbar Agha had married beneath him, some thought.
  • - برخی فکر می‌کردند که اکبر آقا با از خودش پایین‌تر وصلت کرده است.
  • - It is beneath you to cheat.
  • - در شأن شما نیست که تقلب بکنید.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد beneath

 1. adverb in a lower place
  Synonyms: below, underneath
  Antonyms: above, higher, over
 2. preposition inferior
  Synonyms: below, lesser, less than, lower than, subject, subordinate, unbefitting, under, underneath, unworthy of
  Antonyms: above, higher, over, superior

ارجاع به لغت beneath

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «beneath» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/beneath

لغات نزدیک beneath

پیشنهاد بهبود معانی