شگفت انگیز به انگلیسی

مترادف و متضاد شگفت انگیز

  • surprising, wonderful