معنی نگهداری

  • negahdaari
  • guardianship, custody, keeping, safeguarding

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary