ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Connectedness

kəˈnektədnəs kəˈnektədnəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  پیوستگی، ارتباط
  • - the connectedness of American business life and American sport
  • - پیوستگی زندگی تجاری آمریکایی و ورزش آمریکایی
  • - The book's theme is the conflict between connectedness, a product of the revolution in communications and technology, and the ideology of freedom.
  • - موضوع این کتاب تضاد بین پیوستگی، محصول انقلاب در ارتباطات و فناوری، و ایدئولوژی آزادی است.
 • noun uncountable
  احساس تعلق یا وابستگی به یک فرد یا گروه خاص، همبستگی
  • - It's about partnering, trust, and connectedness.
  • - درباره‌ی مشارکت، اعتماد و همبستگی است.
  • - Without connectedness, people feel a sense of isolation and lack of purpose.
  • - بدون همبستگی، افراد انزوا و بی‌هدفی را احساس می‌کنند.
 • noun uncountable
  ریاضی همبندی
  • - Connectedness is one of the principal topological properties that are used to distinguish topological spaces.
  • - همبندی یکی از ویژگی‌های توپولوژیکی اصلی است که به‌منظور تمایز فضاهای توپولوژیکی از آن استفاده می‌شود.
  • - simple connectedness
  • - همبندی ساده
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد connectedness

 1. noun A relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it)
  Synonyms: connection, link, connexion
  Antonyms: disconnectedness, unconnectedness

لغات هم‌خانواده connectedness

ارجاع به لغت connectedness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «connectedness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/connectedness

لغات نزدیک connectedness

پیشنهاد بهبود معانی