معنی connection به فارسی

kəˈnekʃn kəˈnekʃn
آخرین به‌روزرسانی:
 • Noun
  اتصال، پاتصال، پیوستگی، وابستگی، نسبت، بستگی، نسبت، مقام
  • - the points of connection
  • - نقاط اتصال، نقاط پیوستگی
 • Noun
  مناسبت، خویش، مقارنت، همبندی، جفت شدگی، همبندش
 • Noun
  (وسیله‌ی ارتباط یا اتصال) بند، رابطه‌ی منطقی, مورد
  • - His illness may have had some connection with his recent trip.
  • - احتمالاً بیماری او با سفر اخیرش رابطه داشت.
  • - In that connection, let me say that ...
  • - در آن مورد اجازه بدهید عرض کنم که ...
 • Noun
  (یا طبیعی یا علت و معلولی) خویشاوندی، خویشی، نسبت (نسبی یا سببی)
  • - I was not aware of his (family) connection with you.
  • - از خویشاوندی او با شما آگاه نبودم.
 • Noun
  (از نظر شغل یا علایق مشترک) همبستگی
 • Noun
  (معمولا جمع) پارتی، آدم با نفوذ
  • - He has many connections in the ministry.
  • - او در وزارتخانه خیلی پارتی دارد.
 • Noun
  انتقال ( از یک اتوبوس یا ترن یا هواپیما و غیره به دیگری)
  • - I had to make two connections in my flight from Chicago to Tehran.
  • - در پروازم از شیکاگو به تهران دو بار هواپیما عوض کردم.
 • Noun
  (تلفن و تلگراف) خط، سیم
 • Noun
  فرقه یا گروه مذهبی، گروه
 • Noun
  (خودمانی) فروشنده‌ی مواد مخدر، خرید یا فروش مواد مخدر
 • Noun
  (برق) مدار، سیم بندی، پیچ انشعاب
  • - a loose connection in the engine
  • - اتصال (یا پیچ یا سیم و غیره) شل در موتور
 • Noun
  رابطه، رشته، ارتباط، مخابره، ربط، پیوند
  • - to establish telephone connection
  • - ارتباط تلفنی برقرار کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد connection

 1. Noun person who aids another in achieving goal
  Synonyms: acquaintance, agent, ally, associate, association, contact, friend, go-between, intermediary, kin, kindred, kinship, mentor, messenger, network, reciprocity, relation, relative, sponsor
  Antonyms: disconnection, gap, opening
 2. Noun something that connects, links
  Synonyms: affiliation, alliance, association, attachment, bond, combination, conjointment, conjunction, coupling, fastening, hookup, joining, joint, junction, juncture, link, linkage, network, partnerhip, seam, tie, tie-in, tie-up, union
  Antonyms: disconnection
 3. Noun something that communicates, relates
  Synonyms: affinity, application, association, bearing, bond, commerce, communication, correlation, correspondence, intercourse, interrelation, kinship, link, marriage, nexus, partnership, reciprocity, relation, relationship, relevance, tie-in, togetherness

Collocations

 • in connection with

  در رابطه با، راجع به، درباره‌ی، در ارتباط با

لغات هم‌خانواده connection

لغات نزدیک connection

پیشنهاد و بهبود معانی