با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drum

drʌm drʌm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drummed
 • شکل سوم:

  drummed
 • سوم شخص مفرد:

  drums
 • وجه وصفی حال:

  drumming
 • شکل جمع:

  drums
 • countable noun
  موسیقی طبل
  • - The sound of the drum echoed through the studio.
  • - صدای طبل در استودیو پیچید.
  • - the rhythmic beats of the drum
  • - ضربات ریتمیک طبل
 • countable noun
  بشکه (استوانه‌ای)
  • - The drum was filled with water.
  • - بشکه پر از آب شد.
  • - The chemical waste was stored in large drums before disposal.
  • - ضایعات شیمیایی قبل از دفع در بشکه‌های بزرگ قرار می‌گرفت.
 • countable noun
  مخزن (ماشین لباس‌شویی)
  • - The drum in my washing machine has a capacity of 10 kilograms.
  • - مخزن ماشین لباس‌شویی من ده کیلوگرم ظرفیت دارد.
  • - The clothes got tangled up in the drum of the washing machine.
  • - لباس‌ها در مخزن ماشین لباس‌شویی گیر کردند.
 • verb - intransitive verb - transitive
  ضرب گرفتن، ضرب زدن
  • - His fingers drummed on the table.
  • - با انگشتانش روی میز ضرب گرفته بود.
  • - The rain drummed against the window, creating a soothing rhythm.
  • - باران روی پنجره ضرب می‌گرفت و ریتم آرامش‌بخشی ایجاد می‌کرد.
 • verb - intransitive
  موسیقی طبل زدن
  • - The drummer began to drum.
  • - طبل‌زن شروع به طبل زدن کرد.
  • - As the crowd cheered, the drummer began to drum faster and faster.
  • - با تشویق جمعیت، طبل‌زن شروع به تندتر و تندتر طبل زدن کرد.
 • noun
  کالبدشناسی پرده‌ی گوش
  • - The doctor examined the patient's drum.
  • - دکتر پرده‌ی گوش بیمار را معاینه کرد.
  • - I could feel the pressure in my drum as the airplane descended.
  • - با فرود آمدن هواپیما فشار را در پرده‌ی گوشم احساس می‌کردم.
 • noun
  صدای طبل (و هر صدای مشابه دیگر)، صدای ریتمیک
  • - The deep drum reverberated throughout the concert hall.
  • - صدای عمیق طبل در سراسر سالن کنسرت پیچید.
  • - The drum of thunder echoed through the valley.
  • - صدای ریتمیک رعد‌وبرق در دره طنین‌انداز شد.
 • countable noun
  جانورشناسی شوریده‌ماهی، ماهی‌ غرغرکننده
  • - I was amazed by the drum's ability to create such a loud noise using its air bladder.
  • - از توانایی شوریده‌ماهی برای ایجاد چنین صدای بلندی با استفاده از کیسه‌ی شنا شگفت‌زده شدم.
  • - The fishermen were excited when they heard the drum's sound.
  • - ماهیگیران با شنیدن صدای ماهی‌ غرغرکننده هیجان‌زده شدند.
 • verb - intransitive
  فراخواندن، احضار کردن (به‌ویژه در ارتش با نواختن طبل)
  • - The commander drummed the soldiers to prepare for battle.
  • - فرمانده سربازان را فراخواند تا برای نبرد آماده شوند.
  • - The coach drummed the team into formation for practice.
  • - مربی تیم را برای تمرین احضار کرد.
 • verb - transitive
  (در مغز کسی) فرو کردن، گنجاندن (عقاید یا اطلاعات و غیره)
  • - Their radios kept drumming their dogmatic ideas into the people's heads.
  • - رادیوهای آن‌ها عقاید تعصب‌آمیز آنان را به کله‌ی مردم فرو می‌کردند.
  • - The coach drummed the team's winning strategy into their minds during practice.
  • - مربی در طول تمرین، استراتژی پیروزی تیم را در ذهن آن‌ها گنجاند.
 • verb - transitive
  بیرون کردن، بیرون انداختن، بیرون راندن (به زور) (معمولاً با حرف اضافه‌ی up می‌آید)
  • - The beggars were drummed out of town.
  • - گداها را از شهر بیرون کردند.
  • - The coach drummed out the player from the team after he violated team rules.
  • - مربی این بازیکن را پس از نقض قوانین تیم از تیم بیرون انداخت.
 • noun
  جغرافیا (انگلیسی اسکاتلندی) تپه‌ی باریک
  • - The sheep grazed peacefully on the grassy slopes of the drum.
  • - گوسفندان با آرامش در دامنه‌های علفی تپه‌ی باریک چرا می‌کردند.
  • - Local folklore tells tales of ancient spirits that dwell within the mysterious drums of Scotland.
  • - در فولکلور محلی داستان‌های ارواح باستانی‌ای روایت شده است که در تپه‌های باریک اسرارآمیز اسکاتلند زندگی می‌کنند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drum

 1. verb beat, tap a beat
  Synonyms: boom, pulsate, rap, reverberate, roar, strum, tattoo, throb, thrum, thunder

Phrasal verbs

 • drum out of

  1- (در اصل) با نواختن کوس از ارتش اخراج کردن 2- (با رسوایی) اخراج کردن

 • drum up

  1- (با نواختن کوس) فراخواندن، احضار کردن 2- بازار گرمی کردن، (با تبلیغ و مراجعه به مردم) کار و کاسبی را رو به راه کردن، ترویج کردن

 • drum into

  چیزی را در سر کسی فرو کردن، مدام یادآوری کردن، دائما متذکر شدن

Idioms

ارجاع به لغت drum

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drum» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drum

لغات نزدیک drum

پیشنهاد و بهبود معانی