فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flew

fluː fluː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  fly
 • شکل سوم:

  flown
 • سوم شخص مفرد:

  flies
 • وجه وصفی حال:

  flying

معنی

 • noun adverb
  زمان گذشته ساده فعل Fly
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flew

 1. verb Pass away rapidly
  Synonyms: hopped, vaporized, flared, shuttled, vanished, circumnavigated, crossed
 2. verb Run away quickly
  Synonyms: fled, escaped, decamped, winged, soared, mounted, hovered, flitted, absconded, circumnavigated
  Antonyms: confronted, faced, remained, stayed
 3. verb To move swiftly
  Synonyms: tore, speeded, rushed, raced, nipped, barrelled, ripped, zoomed, zipped, winged, whizzed, whisked, whirled, trotted, sprinted, shot, darted, scoured, scooted, sailed, run, rocketed, pelted, hustled, hurried, hastened, hasted, flitted, fleeted, flashed, dashed, bustled, bucketed, bolted
 4. verb Operate an airplane
  Synonyms: maneuvered, fluttered, zoomed, manipulated, winged, climbed, cruised, sailed, piloted, glided, operated, flittered, jetted, controlled, flitted, navigated, dove, flapped
  Antonyms: walked, landed
 5. verb Travel through the air; be airborne
  Synonyms: sailed, skimmed, flapped, plummeted, floated, circled, fluttered, shot, drifted, flitted, swooped, darted, winged, hovered, glided, soared
 6. verb To move or cause to move about while being fixed at one edge
  Synonyms: waved, fluttered, flapped

ارجاع به لغت flew

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flew» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flew

لغات نزدیک flew

پیشنهاد بهبود معانی