ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clothed

kloʊðd kləʊðd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clad
 • شکل سوم:

  clad
 • سوم شخص مفرد:

  clothes
 • وجه وصفی حال:

  clothing

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  لباس‌پوشیده، ملبس
  • - Swimmers must be fully clothed before entering the restaurant.
  • - شناگران باید پیش از ورود به این رستوران به‌طور کامل لباس پوشیده باشند.
  • - She was clothed in a flowered dress.
  • - ملبس به لباس گل‌دار بود (=لباس گل‌دار پوشیده بود).
 • adjective
  ادبی پوشیده (از چیزی)
  • - The south side of the gorge is now clothed in trees.
  • - قسمت جنوبی گلوگاه اکنون پوشیده از درختان است.
  • - The valley was clothed in shrubs.
  • - دره پوشیده از درختچه بود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clothed

 1. verb Cover as if with clothing
  Synonyms: robed, draped, mantled, cloaked
  Antonyms: revealed, uncovered, unclothed
 2. adjective Wearing or provided with clothing; sometimes used in combination; - Bible
  Synonyms: clad, draped, dressed, attired, invested, costumed, robed, shod, decked, disguised, cloaked, covered, veiled, habited, mantled, wrapped
  Antonyms: naked, exposed, unclothed, undressed
 3. verb Furnish with power or authority; of kings or emperors
  Synonyms: invested, dressed, wrapped, covered, shrouded, draped, decked, garbed, accoutered, togged, swathed, donned, veiled, coated, rigged, disguised, arrayed, equipped, girt, robed, bedecked, endued, outfitted, endowed, adorned, enwrapped, mantled, cloaked, attired, enveloped, couched, enshrouded, clad, enfolded, costumed
  Antonyms: stripped, undressed, unclothed
 4. verb Provide with clothes or put clothes on
  Synonyms: togged, garmented, garbed, invested, dressed, attired

لغات هم‌خانواده clothed

ارجاع به لغت clothed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clothed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clothed

لغات نزدیک clothed

پیشنهاد بهبود معانی