«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Sat معنی

  • American English phonetic: sæt
  • British English phonetic: sæt
(Noun), (Verb - use participle), (Adverb)
  • زمان گذشته ساده فعل Sit
  • قسمت سوم فعل Sit
    • - Ahmad sat on the bench
    • - احمد روی نیمکت نشست.

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator