کار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • عمل
 • فونتیک فارسی

  kaar
 • اسم
  work, task, activity, labor, toil, endeavor, exertion, doing, drudgery
  • - فعلاً کار خوابیده است.

  • - Presently, activity has come to a stop.
  • - این کار تو است.

  • - This is your doing.
 • شغل
 • فونتیک فارسی

  kaar
 • اسم
  job, career, line, office, calling, call, service, profession, occupation, position, business, vocation, livelihood, billet, function, situation, post, trade, duty, place, employment
  • - او اخیراً کار تازه‌ای پیدا کرده است.

  • - He has recently found a new job.
  • - دنبال کار جدید می‌گردم چون از کار فعلی‌ام ناراضی‌ام.

  • - I am looking for a new job because I am unhappy with my current one.
 • وظیفه، تکلیف
 • فونتیک فارسی

  kaar
 • اسم
  task, duty, responsibility
  • - توجه به این پرونده‌ها کار شماست.

  • - Taking care of these files is your responsibility.
  • - این کار من است که تا موعد مقرر پروژه را تکمیل کنم.

  • - It is my responsibility to complete the project by the deadline.
  • - معلم کار سختی را به دانش‌آموزان تکلیف کرد.

  • - The teacher assigned a challenging task to the students.
 • عمل، اثر
 • فونتیک فارسی

  kaar
 • اسم
  opus, work, handiwork
  • - این نقاشی کار کمال‌الملک است.

  • - This painting is by Kamalolmolk.
  • - کار ظریف و پیچیده‌ی هنرمند

  • - the intricate handiwork of the artist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کار

پیشنهاد و بهبود معانی