با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dribble

ˈdrɪbl ˈdrɪbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dribbled
 • شکل سوم:

  dribbled
 • سوم شخص مفرد:

  dribbles
 • وجه وصفی حال:

  dribbling
 • verb - transitive
  کم کم بیرون دادن (یا آمدن)، کم کم جلو آمدن، خرده خرده پیش بردن
  • - He leaned on the pillow, letting smoke dribble through his nostrils.
  • - به پشتی لم داد و گذاشت دودها حلقه‌حلقه از دو سوراخ دماغش خارج شود.
 • verb - intransitive
  آب از لب و لوچه جاری کردن (یا شدن)، آب دهان (کسی) جاری شدن، قطره قطره ترشح کردن، چکه کردن، کم کم جاری شدن
  • - The guests dribbled in anticipation of food.
  • - در انتظار غذا آب از لب و لوچه میهمانان راه افتاده بود.
  • - His hand trembled as he held the spoon, dribbling sugar all over the tablecloth.
  • - قاشق شکر را که گرفت دستش لرزید و شکر را بر رومیزی پاشید.
  • - Some babies dribble.
  • - برخی نوزادان گلیز می‌ریزند.
 • verb - transitive verb - intransitive
  (فوتبال و بسکتبال و غیره) دریبل کردن، پابه پا کردن
  • - He dribbled the ball toward the basket.
  • - او توپ را به سوی حلقه دریبل کرد.
  • - He was trying to dribble the ball past his opponents.
  • - او سعی می کرد توپ را از مقابل حریف دریبل کند.
 • countable noun
  دریبل
 • countable noun
  چکه، مقدار بسیار کم
  • - The brain-drain was a dribble that turned into a flood.
  • - فرار مغزها چکه‌ای بود که به سیل تبدیل شد.
  • - dribbles of dried blood on the shirt of the accused
  • - لکه‌های خون خشک‌شده روی پیراهن متهم
  • - There is only a dribble of tea left in the teapot.
  • - فقط یک ذره چای در قوری مانده است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dribble

 1. verb trickle
  Synonyms: distill, drip, drivel, drizzle, drool, drop, fall in drops, leak, ooze, run, salivate, seep, slaver, slobber, spout, squirt, trill, weep
  Antonyms: pour

ارجاع به لغت dribble

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dribble» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dribble

لغات نزدیک dribble

پیشنهاد و بهبود معانی