با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drivel

ˈdrɪvl ˈdrɪvl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drivelled
 • شکل سوم:

  drivelled
 • سوم شخص مفرد:

  drivels
 • وجه وصفی حال:

  drivelling
 • شکل جمع:

  drivels
 • noun verb - intransitive adverb
  گلیز، آب دهان جاری ساختن، از دهن یا بینی جاری شدن، دری‌وری سخن گفتن
  • - The panting dog driveled on my hand.
  • - سگ له‌له‌زنان بزاق خود را روی دستم ریخت.
  • - The drunken man driveled on about his children.
  • - مرد مست درباره‌ی فرزندان خود حرف‌های نامفهومی زد.
  • - I have no time to listen to his drivels about the meaning of life.
  • - وقت ندارم به یاوه‌سرایی‌های او درباره‌ی معنی زندگی گوش بدهم.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drivel

 1. noun foolish talk
  Synonyms: babble, balderdash, blather, bunk, double-talk, gibberish, gobbledygook, Greek, hogwash, hooey, jabber, nonsense, poppycock, prating, rot, rubbish, tripe, twaddle
  Antonyms: sense
 2. verb talk foolishly
  Synonyms: babble, blabber, blather, blethe, gab, gabble, prate, prattle, ramble, twaddle, waffle
 3. verb drool
  Synonyms: dribble, salivate, slaver, slobber

ارجاع به لغت drivel

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drivel» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drivel

لغات نزدیک drivel

پیشنهاد و بهبود معانی