با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Page

peɪdʒ peɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  paged
 • شکل سوم:

  paged
 • سوم شخص مفرد:

  pages
 • وجه وصفی حال:

  paging
 • شکل جمع:

  pages
 • noun countable A1
  صفحه، برگه
  • - Turn to the page with a picture.
  • - صفحه‌ای را باز کنید که عکس دارد.
  • - the sixth page
  • - صفحه‌ی ششم
  • - a newspapers' sports pages
  • - صفحات ورزشی روزنامه
  • - the editorial page
  • - صفحه‌ی سرمقاله‌ها
  • - I have lost the first page of the letter.
  • - ورق اول نامه را گم کرده‌ام.
  • - I tore a page from the notebook.
  • - یک ورق از دفتر کندم.
  • - the pages of history
  • - رویدادهای تاریخ
  • - another glorious page in his life
  • - فصل افتخارآمیز دیگری در زندگی او
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  پسر بچه، پادو، خانه شاگرد
  • - The lord chose another boy to page him.
  • - لرد یک پسر دیگر را به نوکری برگزید.
 • verb - transitive verb - intransitive
  ورق زدن
  • - He paged the book without interest.
  • - او بدون علاقه کتاب را ورق می‌زد.
  • - She paged through the magazine looking for a suitable picture.
  • - او مجله را ورق می‌زد و دنبال یک عکس مناسب می‌گشت.
 • verb - transitive
  صفحات را شماره‌گذاری کردن
 • verb - transitive
  صدا زدن، فراخواندن
  • - The doctor was paged over the loudspeaker.
  • - پزشک را با بلندگو صدا زدند.
 • verb - transitive
  پیشخدمتی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد page

 1. noun sheet of paper
  Synonyms: folio, leaf, recto, side, signature, surface, verso
 2. noun person who serves others
  Synonyms: attendant, bellhop, equerry, errand runner, servant, youth
 3. verb call for over communications system
  Synonyms: announce, beep, call, call out, call the name of, hunt for, preconize, seek, send for, summon
  Antonyms: answer
 4. verb mark sheets of document
  Synonyms: check, count, foliate, number, paginate

ارجاع به لغت page

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «page» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/page

لغات نزدیک page

پیشنهاد بهبود معانی