فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vacation

veɪˈkeɪʃn vəˈkeɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  vacationed
 • شکل سوم:

  vacationed
 • سوم شخص مفرد:

  vacations
 • وجه وصفی حال:

  vacationing
 • شکل جمع:

  vacations

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable A1
  تعطیل، فرویش (فرویشان) بیکاری، مرخصی، مهلت، آسودگی
 • noun countable
  سفر تعطیلی (تعطیلات)، فراغت
  • - to be on vacation
  • - در تعطیلات بودن
  • - We saw many vacationing Japanese.
  • - ژاپنی‌های فراوانی را که در تعطیلات بودند دیدیم.
  • - to vacation in Shiraz
  • - تعطیلات خود را در شیراز گذراندن
 • verb - intransitive
  مرخصی گرفتن، به تعطیل رفتن، تعطیلات خود را گذراندن، مرخصی رفتن، فرویش گذراندن
  • - We are allowed to take two weeks of vacation with pay annually.
  • - ما مجاز هستیم که هرسال دو هفته مرخصی با حقوق بگیریم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vacation

 1. noun planned time spent not working
  Synonyms: break, breathing space, day of rest, few days off, fiesta, furlough, holiday, intermission, layoff, leave, leave of absence, liberty, long weekend, R and R, recess, recreation, respite, rest, sabbatical, spell, time off, two weeks with pay
  Antonyms: work

ارجاع به لغت vacation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vacation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vacation

لغات نزدیک vacation

پیشنهاد بهبود معانی