با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lip

lɪp lɪp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  lips
 • noun
  لب، لبه، کنار، طاقت
  • - That girl has red lips.
  • - آن دختر لب‌های سرخی دارد.
  • - Sanaee's lips and teeth ...
  • - لب و دندان سنایی ...
  • - to pucker one's lips
  • - لنج ورچیدن
  • - The cup's lip was broken.
  • - لبه‌ی فنجان شکسته بود.
  • - I sat on the lip of the volcano.
  • - من بر لبه‌ی دهانه‌ی آتش‌فشان نشستم.
  • - the lip of the hill
  • - لبه‌ی تپه
  • - Enough of your lip!
  • - حرف دهانت را بفهم!
  • - a hand that kings have lipped
  • - (شکسپیر) دستی که شاهان بوسیده‌اند
  • - lipstick
  • - رژلب
  • - lip service
  • - چاخان بازی، تعریف زبانی، حرف مفت
  • - They met on the lip of the beach.
  • - آنان لب ساحل با هم ملاقات کردند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  (آوا شناسی) لبی، آوای لبی
  • - a lip consonant
  • - بی‌واکه‌ی لبی
 • verb - transitive
  با لب لمس کردن
 • noun
  سخن، بیان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lip

 1. noun edge, brink
  Synonyms: border, brim, chops, flange, flare, labium, labrum, margin, nozzle, overlap, portal, projection, rim, spout
  Antonyms: inside, interior, middle
 2. noun insolence
  Synonyms: back talk, cheek, effrontery, guff, impertinence, jaw, mouth, rudeness, sass, sauce, sauciness
  Antonyms: kindness

Idioms

 • bite one's lip

  لب خود را گزیدن، جلو خشم یا اعتراض خود را گرفتن

 • hang on the lips of

  با دقت گوش فرا دادن

 • keep a stiff upper lip

  (عامیانه) علیرغم مشکلات جرئت یا پشتکار خود را حفظ کردن، به روی خود نیاوردن

 • smack one's lips

  با اشتیاق انتظار کشیدن یا به‌خاطر آوردن

 • one's lips are sealed

  افشا نکردن، لب (خود را) مهر و موم کردن

ارجاع به لغت lip

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lip» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lip

لغات نزدیک lip

پیشنهاد بهبود معانی