فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frequency

ˈfriːkwənsi ˈfriːkwənsi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  frequencies

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  بسامد، فرکانس، فراوانی
 • noun
  بسامد، تکرار، فرکانس، تناوب
  • - the frequency of divorce amongst the lower classes
  • - کثرت طلاق بین طبقات پایین‌تر
  • - Earthquakes appear to be increasing in frequency.
  • - ظاهراً تعداد زلزله‌ها درحال افزایش است.
  • - frequency diagram
  • - نمودار فراوانی
  • - frequency curve
  • - منحنی فراوانی
  • - frequency meter
  • - بسامد سنج
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frequency

 1. noun commonness, repetitiveness
  Synonyms: abundance, beat, constancy, density, frequentness, iteration, number, oscillation, periodicity, persistence, prevalence, pulsation, recurrence, regularity, reiteration, repetition, rhythm
  Antonyms: infrequency, irregularity, uncommonness

Collocations

لغات هم‌خانواده frequency

ارجاع به لغت frequency

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frequency» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frequency

لغات نزدیک frequency

پیشنهاد بهبود معانی