با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Literal

ˈlɪtrəl ˈlɪtrəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more literal
 • صفت عالی:

  most literal
 • noun adjective
  تحت‌اللفظی، حرفی، لفظی، واقعی، دقیق، معنی اصلی
 • noun adjective
  لفظ، لفظی
  • - a literal notation
  • - یادداشت الفبایی
  • - a literal error
  • - لغزش واتی (یا حرفی)
  • - Signs can be either literal or numerical.
  • - علامت‌ها می‌توانند واتی یا شماره‌ای باشند.
  • - a literal translation
  • - ترجمه‌ی واژه به واژه
  • - a literal transcript of his speech
  • - رونوشت مو به‌ موی سخنرانی او
  • - the literal meaning of a passage
  • - معنی لغوی (چم آرشی) یک متن
  • - the literal meaning of "ponder" is "to weigh"
  • - معنی واج‌ریشه‌ای «ponder» عبارت‌است‌از: «to weigh»
  • - a literal mind
  • - فکر خشک و بی‌تخیل
  • - a literal education
  • - آموزش‌و‌پرورش بی‌روح و ملالت‌انگیز
  • - the literal truth
  • - واقعیت راستین
  • - Liberty in the literal sense is impossible.
  • - آزادی به معنی واقعی آن غیرممکن است.
  • - He is a reactionary in the literal sense of the word.
  • - او کهنه‌پرست تمام و کمال است.
  • - literal prose
  • - نثر ساده
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد literal

 1. adjective word for word; exact, real
  Synonyms: accurate, actual, apparent, authentic, bona fide, close, critical, faithful, genuine, gospel, methodical, natural, not figurative, ordinary, plain, scrupulous, simple, strict, to the letter, true, undeviating, unerring, unexaggerated, unvarnished, usual, veracious, verbal, verbatim, veritable, written
  Antonyms: exaggerated, figurative, imaginative, loose

ارجاع به لغت literal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «literal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/literal

لغات نزدیک literal

پیشنهاد و بهبود معانی