ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Critical

ˈkrɪtɪkl ˈkrɪtɪkl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more critical
 • صفت عالی:

  most critical

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  بحرانی، انتقادی، وخیم، نکوهشی، منتقدانه، نقادانه
  • - a critical situation in international relations
  • - وضعیت نگران‌کننده در روابط بین‌المللی
  • - a critical study of Sa'di's works
  • - مطالعه‌ی منتقدانه‌ی آثار سعدی
  • - He was very critical of the way you behaved.
  • - او از طرز رفتار تو خیلی انتقاد کرد.
  • - a critical shortage of fuel
  • - کمبود شدید سوخت
  • - the most critical moment in her life
  • - حیاتی‌ترین لحظه‌ی عمرش
  • - Her illness is critical.
  • - بیماری او وخیم است.
  • - critical angle
  • - زاویه‌ی حد
  • - critical damping
  • - میرایی بحرانی
  • - critical mass
  • - جرم بحرانی (واگردان)
  • - critical value
  • - ارزش سرگشتی، مقدار شاخص
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد critical

 1. adjective fault-finding, detracting
  Synonyms: analytical, belittling, biting, calumniatory, captious, carping, caviling, cavillous, censorious, censuring, choleric, condemning, critic, cutting, cynical, demanding, demeaning, derogatory, diagnostic, disapproving, discerning, discriminating, disparaging, exacting, exceptive, finicky, fussy, hairsplitting, humbling, hypercritical, lowering, nagging, niggling, nit-picking, overcritical, particular, penetrating, reproachful, sarcastic, satirical, scolding, severe, sharp, trenchant, withering
  Antonyms: complimentary, laudatory, praising
 2. adjective urgently important
  Synonyms: acute, all-important, climacteric, conclusive, consequential, crucial, dangerous, deciding, decisive, desperate, determinative, dire, exceptive, grave, hairy, hazardous, high-priority, integral, momentous, perilous, pivotal, precarious, pressing, risky, serious, significant, strategic, urgent, vital, weighty
  Antonyms: trivial, uncritical, unimportant

لغات هم‌خانواده critical

ارجاع به لغت critical

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «critical» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/critical

لغات نزدیک critical

پیشنهاد بهبود معانی