فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Analytical

ˌænlˈɪtɪkl ˌænlˈɪtɪkl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more analytical
 • صفت عالی:

  most analytical

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  تحلیلی، تجزیه‌ای، تحلیلگر
  • - The professor praised her students for their strong analytical thinking abilities in solving complex equations.
  • - استاد دانشجویانش را به خاطر توانایی تفکر تحلیلی‌شان در حل معادلات پیچیده تحسین کرد.
  • - She possesses a sharp analytical mind.
  • - او ذهنی فعال و تحلیلگر دارد.
  • - analytical approach to problem-solving
  • - رویکرد تجزیه‌ای نسبت به حل مسئله
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد analytical

 1. adjective examining
  Synonyms: analytic, cogent, conclusive, detailed, diagnostic, discrete, dissecting, explanatory, expository, inquiring, inquisitive, interpretive, investigative, judicious, logical, organized, penetrating, perceptive, perspicuous, precise, problem-solving, questioning, ratiocinative, rational, reasonably, scientific, searching, solid, sound, studious, subtle, systematic, testing, thorough, valid
  Antonyms: chaotic, disorganized, illogical, synthetical, unsystematic
 2. adjective examining and determining
  Synonyms: cogent, conclusive, detailed, diagnostic, discrete, dissecting, explanatory, expository, inquiring, inquisitive, interpretive, investigative, judicious, logical, organized, penetrating, perceptive, perspicuous, precise, problem-solving, questioning, ratiocinative, rational, reasonable, scientific, searching, solid, sound, studious, subtle, systematic, testing, thorough, valid, well-grounded

لغات هم‌خانواده analytical

ارجاع به لغت analytical

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «analytical» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/analytical

لغات نزدیک analytical

پیشنهاد بهبود معانی