ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Criticism

ˈkrɪtɪsɪzm ˈkrɪtɪsɪzm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  criticisms

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  نقد، انتقاد، عیب‌جویی، نقدگری، نکوهش
  • - a history of literary criticism in America
  • - تاریخ نقد ادبی در امریکا
  • - a collection of Arnold's poetry and criticism
  • - مجموعه‌ی اشعار و نقدهای آرنولد
  • - His criticism of the government was severe and a bit unfair.
  • - انتقاد او از دولت شدید و تا اندازه‌ای غیرمنصفانه بود.
  • - Javad could no longer tolerate his wife's constant criticisms.
  • - جواد دیگر تحمل عیب‌جویی دائم زنش را نداشت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد criticism

 1. noun interpretation, analysis
  Synonyms: appraisal, appreciation, assessment, comment, commentary, critique, elucidation, essay, estimate, evaluation, examination, exposition, judgment, notice, observation, opinion, pan, rating, rave, review, reviewal, scorcher, sideswipe, sleighride, study, write-up
  Antonyms: estimation, guess, supposition
 2. noun verbal disapproval
  Synonyms: animadversion, aspersion, bad press, blast, brickbats, Bronx cheer, call down, carping, cavil, caviling, censure, critical remarks, cut, denunciation, disparagement, faultfinding, flak, hit, knock, nit-picking, objection, opprobrium, pan, panning, put down, quibble, rap on knuckles, reproof, roast, slam, slap, slap on wrist, static, stricture, swipe, vitriol, zapper
  Antonyms: approval, compliment, praise

لغات هم‌خانواده criticism

ارجاع به لغت criticism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «criticism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/criticism

لغات نزدیک criticism

پیشنهاد بهبود معانی