فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Disgruntled

dɪsˈɡrʌntld dɪsˈɡrʌntld
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • verb - transitive
    ناخوشنود، ناراضی، غرغرو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disgruntled

  1. adjective unhappy; critical
    Synonyms: annoyed, bad tempered, bellyaching, crabbing, crabby, cranky, disappointed, discontent, discontented, displeased, dissatisfied, griping, grouchy, grousing, grumpy, irritable, irritated, kicking, kvetching, malcontent, malcontented, peeved,peevish, petulant, put out, sulky, sullen, testy, uncontent, ungratified, vexed
    Antonyms: contented, happy, pleased, satisfied, uncritical

ارجاع به لغت disgruntled

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disgruntled» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/disgruntled

لغات نزدیک disgruntled

پیشنهاد بهبود معانی