Negative

ˈneɡətɪv ˈneɡətɪv ˈneɡətɪv
آخرین به‌روزرسانی:
 • Adjective
  (خودداری از پذیرش پیشنهاد یا درخواست) منفی، هرگونه معانی منفی از قبیل no, not, nothing, never
  • - He gave a negative answer without any explanation.
  • - او بدون هیچ توضیحی پاسخ منفی داد.
  • - a negative reply
  • - پاسخ منفی
 • Adjective
  (توجه به جنبه‌ی منفی کسی یا چیزی) منفی‌باف، نفی‌کننده
  • - "No reptiles are warmblooded" is a negative proposition.
  • - «هیچ یک از خزندگان خونگرم نیستند» یک گزاره‌ی نفی‌کننده است.
  • - a negative personality
  • - آدم منفی‌باف
  • - negative feedback
  • - بازتاب منفی
 • Adjective
  ناخوشایند، نامطلوب
  • - the negative aspects of ageing
  • - جنبه‌های ناخوشایند کهنسالی
 • Adjective
  پزشکی منفی بودن جواب آزمایش پزشکی، منفی بودن جواب آزمایش شیمیایی، فقدان بیماری یا باکتری یا میکرب و غیره
  • - The pregnancy test was negative.
  • - تست بارداری منفی بود.
 • Adjective
  برق بار منفی
  • - a negative charge is carried by electrons
  • - بار منفی که توسط الکترون‌ها حمل می‌شود.
 • Adjective
  ریاضی کمتر از صفر، اعداد منفی
 • Adjective
  پزشکی در نام گروه‌های خونی استفاده می‌شود و به معنی نداشتن عامل Rhesus
  • - In most cases, O RhD negative blood (O-) can safely be given to anyone.
  • - در اکثر موارد، خون اُ منفی (-O) می‌تواند با خیال راحت به هر کسی داده شود.
 • Noun
  (عکاسی) نگاتیو عکاسی، نواری با تصاویر تاریک و روشن که درنهایت عکس‌ها از آن چاپ می‌شود
  • - black and white photographic negatives
  • - نگاتیوهای سیاه و سفید عکاسی
 • Formal Noun
  (پاسخ نه به طور رسمی) (no =) به معنای نه، جواب منفی
  • - "Did you get the letter?" "Negative!"
  • - «نامه را دریافت کردی؟» «نه!»
 • Noun
  (ناخوشایند) نکات منفی، چیزهای نامطلوب
  • - The negatives outweigh the positives on this issue.
  • - نکات منفی درمورد این موضوع سنگین‌تر و بیشتر از نکات مثبت است.
 • Noun
  پزشکی نتیجه‌ی منفی از یک آزمایش شیمیایی یا علمی
  • - The test will give a proportion of false negatives.
  • - این آزمون نسبت منفی کاذب را نشان می دهد.
 • Verb - transitive
  (در رد کردن و نپذیرفتن درخواست) رد کردن، نپذیرفتن
  • - The project was negatived by the committee.
  • - طرح توسعه کمیته رد شد.
  • - negative tropism
  • - گرایش انگیزه‌گریز
 • Verb - transitive
  اثبات نادرست بودن چیزی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد negative

 1. Adjective bad, contradictory
  Synonyms: abrogating, adverse, against, annulling, antagonistic, anti, balky, colorless, con, contrary, contravening, counteractive, cynical, denying, detrimental, disallowing, disavowing, dissentient, dissenting, gainsaying, gloomy, impugning, invalidating, jaundiced, naysaying, neutralizing, nugatory, nullifying, opposing, pessimistic, privative, recusant, refusing, rejecting, removed, repugnant, resisting, resistive, unaffirmative, unenthusiastic, unfavorable, uninterested, unwilling, weak
  Antonyms: good, positive
 2. Noun contradiction
  Synonyms: denial, disavowal, nay, refusal, refutation
  Antonyms: positive

Collocations

 • in the negative

  در رد یا نفی طرح یا نقشه یا پیشنهاد

  با پاسخ منفی

لغات نزدیک negative

پیشنهاد و بهبود معانی