با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Duck

dʌk dʌk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  ducked
 • شکل سوم:

  ducked
 • سوم شخص مفرد:

  ducks
 • وجه وصفی حال:

  ducking
 • شکل جمع:

  ducks
 • countable noun
  اردک، مرغابی، اردک ماده
  • - My advice to him was like water off a duck's back.
  • - پندهای مرا از یک گوش شنید و از گوش دیگر در کرد.
 • countable noun
  آدم، شخص، کس
  • - He is a funny duck!
  • - آدم بامزه‌ای است!
 • verb - transitive
  زیر آب بردن، غوطه‌ور کردن
  • - My older brother caught me and ducked me under.
  • - برادر بزرگم مرا گرفت و سرم را در آب فرو کرد.
 • verb - transitive
  جا خالی دادن، پس کشیدن
  • - He threw a stone and I ducked my head.
  • - او سنگی پراند و من سرم را دزدیدم.
  • - As soon as he saw me he ducked behind a fence.
  • - مرا که دید پشت نرده قایم شد.
  • - He ducks responsibility.
  • - او از زیر کار در می‌رود.
  • - He ducked out of the meeting to go to the bathroom.
  • - او از جلسه بیرون پرید که به مستراح برود.
 • verb - intransitive
  زیر آب رفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد duck

 1. verb drop down; avoid
  Synonyms: bend, bob, bow, crouch, dip, dive, dodge, double, elude, escape, evade, fence, lower, lurch, move to side, parry, plunge, shirk, shun, shy, sidestep, stoop, submerge
  Antonyms: face, jump, meet

Idioms

ارجاع به لغت duck

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «duck» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/duck

لغات نزدیک duck

پیشنهاد بهبود معانی