با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dimension

daɪˈmenʃn / / də- daɪˈmenʃn / / də-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  dimensions
 • countable noun
  اندازه، بعد، اهمیت، ابعاد
  • - the fourth dimension
  • - بعد چهارم
  • - Flat surfaces have two dimensions: length and width.
  • - چیزهای پهن (مسطح) دو فرامون دارند: طول و عرض.
  • - cubes have three dimensions: length, width, and depth
  • - مکعب سه بعد دارد: طول و عرض و عمق
  • - What are the dimensions of this box?
  • - ابعاد این جعبه چقدر است؟
  • - the vast dimensions of this disaster
  • - ابعاد عظیم این فاجعه
  • - the kind of music which is raised to the dimensions of sublime art
  • - آن نوع موسیقی که به مقام هنر رفیع ارتقا یافته است
  • - His political vision gives this play a dimension which is lacking in his other plays.
  • - دید سیاسی او به این نمایش سویگانی (بعدی) می‌دهد که در نمایش‌های دیگر او وجود ندارد.
  • - the dimension for speed is length divided by time
  • - مایش سرعت عبارت ‌است از: طول تقسیم بر زمان
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dimension

 1. noun proportions; range
  Synonyms: admeasurement, ambit, amplitude, bigness, bulk, capacity, compass, depth, dimensionality, extension, extensity, extent, greatness, height, importance, largeness, length, magnitude, measure, measurement, reach, scale, scope, size, volume, width
 2. noun range
  Synonyms: ambit, amplitude, bigness, bulk, capacity, compass, depth, dimension, dimensionality, extension, extensity, extent, greatness, height, importance, largeness, length, magnitude, measure, measurement, proportion, reach, scale, scope, size, volume, width

ارجاع به لغت dimension

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dimension» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dimension

لغات نزدیک dimension

پیشنهاد و بهبود معانی