با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Din

dɪn dɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dinned
 • شکل سوم:

  dinned
 • سوم شخص مفرد:

  dins
 • وجه وصفی حال:

  dinning
 • شکل جمع:

  dins
 • noun adverb
  صدای بلند، غوغا، طنین بلند، طنین افکندن
  • - the din of the angry people who had gathered in the square
  • - غوغای مردم خشمگینی که در میدان گرد آمده بودند
  • - The deafening din of the bombs and grenades exploding around me.
  • - غرش کرکننده‌ی بمب‌ها و نارنجک‌هایی که در اطرافم منفجر می‌شدند.
  • - When the road got clogged, hundreds of car horns dinned in protest.
  • - وقتی که راه بند آمد، بوق صدها ماشین به اعتراض به غرش در آمدند.
  • - I have a headache and there is a dinning sound in my ears.
  • - سردرد دارم و گوشم صدا می‌دهد.
  • - to din an idea into one's ears
  • - اندیشه‌ای را در گوش کسی چپاندن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد din

 1. noun loud, continuous noise
  Synonyms: babel, bedlam, boisterousness, brouhaha, buzz, clamor, clangor, clash, clatter, commotion, confusion, crash, disquiet, hoo-ha, hubbub, hullabaloo, hurly-burly, jangle, music, outcry, pandemonium, percussion, racket, row, shout, sound, stridency, tintamarre, tintinnabulation, tumult, uproar

ارجاع به لغت din

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «din» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/din

لغات نزدیک din

پیشنهاد و بهبود معانی