ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Confusion

kənˈfjuːʒn kənˈfjuːʒn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  confusions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  آسیمگی، پریشانی، درهم و برهمی، اغتشاش، دست‌پاچگی
 • noun
  گیجی، اشتباهی گرفتن
  • - His repeated questions increased my confusion.
  • - پرسش‌های مکرر او سردرگمی مرا بیشتر کرد.
  • - After the shooting, the meeting was drowned in noise and confusion.
  • - پس از تیراندازی جلسه در شلوغی و در هم ریختگی غرق شد.
  • - I saw to my confusion that I did not have money for the cab.
  • - با دستپاچگی ملتفت شدم که پول تاکسی را ندارم.
  • - My confusion of the neighbor for the mailman embarrassed me.
  • - عوضی گرفتن همسایه به جای پستچی مرا خجل کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد confusion

 1. noun disorientation
  Synonyms: abashing, abashment, addling, agitation, befuddlement, befuddling, bemusement, bewilderment, blurring, chagrin, cluttering, commotion, confounding, demoralization, disarranging, discomfiting, discomfiture, disorientation, distraction, disturbing, dither, dumbfounding, embarrassing, embarrassment, embroiling, flap, fluster, lather, mixup mystification, obscuring, perplexing, perplexity, perturbation, pother, puzzlement, stew, stirring up, tangling, tumult, turbulence, turmoil, unsettling, upsetting
  Antonyms: clarity, order, organization, orientation, sense
 2. noun disoriented state
  Synonyms: abashment, ado, anarchy, astonishment, bustle, chaos, clutter, commotion, complexity, complication, consternation, daze, difficulty, disarray, discomposure, dislocation, disorganization, distraction, emotional upset, ferment, fog, fracas, haze, hodge-podge, imbroglio, intricacy, jumble, labyrinth, mess, mistake, muddle, mystification, pandemonium, perturbation, racket, riot, row, shambles, stir, stupefaction, surprise, tangle, trouble, tumult, turmoil, untidiness, upheaval, uproar, wilderness
  Antonyms: calm, clarity, composure, method, order, organization, orientation, system

Idioms

لغات هم‌خانواده confusion

ارجاع به لغت confusion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «confusion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/confusion

لغات نزدیک confusion

پیشنهاد بهبود معانی